Oświadczenie dotyczące polityki prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest GP Battery (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, Polska, tel. (48) 22 5009500, zarejestrowana Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000105516, NIP: 592-00-08-161, REGON: 19026200800000 („GP Batteries”).

GP Batteries i powiązane z nią firmy dążą do zapewnienia zgodności swoich działań z najsurowszymi standardami bezpieczeństwa i poufności w zakresie ochrony danych osobowych dostarczanych przez użytkowników strony internetowej (zwanych dalej łącznie: „Użytkownikiem”, „Użytkownikami”). GP Batteries działa zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie w zakresie ochrony danych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz wszelkimi przepisami krajowymi uchwalonymi w celu wdrożenia RODO.

Wyłącznie osoby upoważnione mają prawo dostępu do danych osobowych Użytkowników i GP Batteries nie udostępnia tych danych osobowych podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Oświadczeniu dotyczącym gromadzenia danych osobowych (patrz niżej) oraz w innych przypadkach dozwolonych przepisami prawa.

Strona GP Batteries zawiera treści partnerów zewnętrznych oraz zewnętrznych dostawców usług, a także odnośniki do innych stron internetowych by zapewnić Użytkownikom dodatkowe informacje i usługi. Jeżeli wspomniane podmioty trzecie zbierają dane osobowe od Użytkowników, to odbywa się to na zasadach wynikających z ich własnych polityk prywatności. Oświadczenie dotyczące polityki prywatności GP Batteries nie dotyczy działań tych podmiotów trzecich. GP Batteries nie ponosi odpowiedzialności za treści pochodzące od podmiotów trzecich oraz zgodność działania ich stron internetowych lub aplikacji z regulacjami dotyczącymi ochrony prywatności. Zachęcamy Państwa, aby przed skorzystaniem ze strony internetowej lub aplikacji należącej do podmiotu trzeciego zapoznać się zasadami polityki prywatności mających do nich zastosowanie.

Polityka prywatności w stosunku do dzieci

Produkty i usługi oferowane przez GP Batteries nie są co do zasady skierowane do dzieci. W ograniczonej liczbie przypadków możemy zbierać i przetwarzać dane osobowe dzieci w wieku poniżej 16 roku życia, np. w celu przygotowania materiałów edukacyjnych. W każdym takim wypadku będziemy przestrzegać wytycznych branżowych oraz znajdujących zastosowanie przepisów prawa.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących powyższego Oświadczenia dotyczącego polityki prywatności GP Batteries oraz zasad postępowania z danymi osobowymi prosimy o kontakt bezpośrednio z GP Batteries.

Oświadczenie dotyczące gromadzenia danych osobowych

Zbieranie danych osobowych

Użytkownicy mogą być proszeni o podanie danych osobowych w związku z różnymi usługami oferowanymi na naszej stronie internetowej. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak bez ich uzyskania świadczenie tych usług będzie niemożliwe.

Cele i wykorzystanie danych osobowych

W zależności od sytuacji Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GP Batteries w następujących celach („Cele przetwarzania”):

 • w celu załatwienia sprawy, z którą się Państwo do nas zwracają; w celu odpowiedzi na otrzymany od Państwa kontakt, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji, o które Państwo proszą; w celu dalszej obsługi kontaktu/korespondencji prowadzonej z Państwem; w celu zorganizowania i przeprowadzenia wysyłki zamówionych przez Państwa informacji marketingowych,
 • w celu zgromadzenia danych osobowych niezbędnych do weryfikacji i aktualizacji listy kontaktowych do korespondencji,
 • w celu komunikowania Użytkownikom administracyjnych powiadomień i komunikatów,
 • w celu prowadzenia ewentualnej korespondencji w zakresie powyższych celów.

W zależności od sytuacji, podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. a), b) lub f) RODO.

Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji Celów przetwarzania. W przypadku udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, Państwa dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody lub do czasu zrealizowania celu przetwarzania, którego udzielona zgoda dotyczy. Po upływie tego okresu Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji przez administratora obowiązków nałożonych przez prawo, w tym przez regulacje dotyczące odpowiedzialności podatkowej i cywilnej.

Przesyłanie danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (dostawcy usług IT, host serwera, podmioty świadczące usługi w zakresie technicznego wsparcia strony internetowej itp.) w zakresie wymaganym do osiągnięcia Celów przetwarzania, a także w zakresie niezbędnym do obsługi informatycznej procesów przesyłania i przechowywania danych osobowych.

GP Batteries może przekazywać Państwa dane do Hong Kongu, gdzie znajduje się siedziba naszej spółki macierzystej. W każdym przypadku przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego będziemy stosowali środki bezpieczeństwa wymaganie mającymi zastosowanie przepisami prawa (ze szczególnym uwzględnieniem art. 44 – 50 RODO).

Państwa prawa dotyczące ochrony danych osobowych 

GP Batteries dąży do tego, aby każdy Użytkownik był świadomy swoich praw związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych. Każdemu z Użytkowników przysługują opisane poniżej prawa.

 • Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych

Mają Państwo prawo do uzyskania od GP Batteries potwierdzenia czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane przez GP Batteries macie Państwo prawo do uzyskania dostępu tych danych oraz uzyskania informacji na temat przetwarzania, w tym w szczególności dotyczących:

- celów przetwarzania,

- kategorii przetwarzanych danych osobowych,

- odbiorców lub kategorii odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub mogą zostać przekazane, w szczególności w odniesieniu do odbiorców pochodzących z krajów trzecich lub będących organizacjami międzynarodowymi. 

 • Prawo do sprostowania danych osobowych

Macie Państwo prawo żądać, aby GP Batteries, bez nieuzasadnionej zwłoki, sprostował nieprawidłowe dane osobowe dotyczące Państwa osoby.

 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych

W określonych przez prawo okolicznościach możecie Państwo żądać usunięcia przez GP Battery Państwa danych osobowych.

 • Prawo do żądania ograniczenia zakresu przetwarzania

W określonych przez prawo okolicznościach macie Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu co do zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych i żądania ograniczenie zakresu przetwarzanych danych osobowych.

 • Prawo do przeniesienia danych

Macie Państwo prawo do otrzymania od GP Batteries danych osobowych, które nam Państwo przekazaliście, przy czym dane te powinny zostać zwrócone w  ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a następnie macie Państwo prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora bez jakichkolwiek przeszkód ze strony GP Batteries, jeżeli: a) podstawą przetwarzania tych danych przez GP Batteries jest Państwa zgoda, b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu

W dowolnym momencie macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z uwagi na Państwa szczególną sytuację, o ile Państwa dane przetwarzane są przez GP Batteries na podstawie art. 6  ust. 1 punkt e) lub f) RODO, w tym podlegają profilowaniu na podstawie wynikającej ze wspomnianych przepisów. W takim przypadku Administrator nie ma prawa dalej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że przysługują mu uzasadnione podstawy do przetwarzania tych danych, które przeważają interesy, prawa i wolności osoby, której przetwarzane dane osobowe dotyczą, lub jest to niezbędne do egzekwowania roszczeń lub obrony interesów prawnych Administratora.

 • Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych osobowych (szczegóły poniżej) jeśli uważają Państwa, że którekolwiek z Państwa praw zostało naruszone przez GP Batteries.

 • Prawo do cofnięcia zgody

W dowolnym momencie macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, przy czym ewentualne cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania opartego na zgodzie zanim została cofnięta. Powyższe zastrzeżenie dotyczy sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie wynikającej art. 6 ust. 1 punkt a) lub art. 9 ust. 2 punkt a) RODO.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z prawa aktualizacji lub usunięcia Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: GP Battery (Poland) Sp. z o.o.; ul. Łopuszańska 32; 02-220 Warszawa.

Składanie skargi

Użytkownicy mają prawo do złożenia skargi na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez GP Batteries. Skarga może być złożona do Inspektora Ochrony Danych GP Batteries, którego dane kontaktowe można znaleźć w sekcji odnośnika „Więcej informacji” (patrz kolejny akapit) albo do właściwego organu ochrony danych osobowych. Kontakt do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępny jest pod następującym linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji w jakiejkolwiek kwestii związanej z przetwarzaniem danych osobowych przez GP Batteries mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem e-mail pod adresem: pl_contact@goldpeak.com. W tym celu mogą Państwo skontaktować się również z Inspektorem Ochrony Danych  GP Batteries za pośrednictwem e-mail pod adresem: pl_contact@goldpeak.com

Cookies

Podstawowe informacje na temat cookies

GP Batteries i nasi zewnętrzni dostawcy usług wykorzystują tzw. pliki cookies oraz zbliżone do nich technologie, aby zapamiętać i zarządzać preferencjami Użytkowników, a ponadto np.  dostarczać treści dostosowane do odbiorców, stosować reklamy behawioralne, oraz zbierać dane analityczne i inne dane dotyczące Użytkownika. Wykorzystanie cookies i innych podobnie działających technologii jest standardem na stronach internetowych i aplikacjach, na których zbiera się informacje na temat aktywności w sieci użytkowników korzystających ze stron internetowych, aplikacji i innych usług.

Więcej informacji na temat tego jak wykorzystujemy cookies i zbliżone technologie, a także jak mogą Państwo je kontrolować i nimi zarządzać, znajduje się poniżej.

Czym są cookies

Cookies są małymi plikami tekstowymi, które strona internetowa zapisuje na Państwa komputerze lub urządzeniu przenośnym, gdy odwiedzacie Państwo stronę internetową. Pliki te służą do identyfikacji użytkownika lub urządzenia oraz do zbierania informacji. Cookies pozwalają zapamiętać i wyświetlić preferencje użytkownika odnośnie strony, którą odwiedza. Ciasteczka umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie Państwa zachowań i preferencji (takich jak login, język strony, rozmiar czcionki oraz inne preferencje wyświetlania) przez pewien okres czasu, tak abyście nie musieli Państwo przy każdej wizycie na stronie ustawiać tych preferencji od nowa.

Jakich cookies używamy na tej stronie

Używamy cookies (poszczególne ich typy zostały opisane poniżej) by zapewnić na naszej stronie określone funkcjonalności, takie jak m.in.: możliwość ustawienia preferowanego języka oraz ochrona bezpieczeństwa. Te cookies są niezbędne do działania naszej strony. Inne wykorzystywane przez nas cookies dostarczają nam informacji statystycznych o ilości osób odwiedzających stronę oraz o liczbie wyświetleń strony. Dzięki tym informacjom możemy przygotować dla Państwa bardziej wartościowe treści. Możecie Państwo odmówić zgody na stosowanie cookies, jednak proszę wziąć pod uwagę, że może to spowodować ograniczenia w korzystaniu ze strony oraz niektórych jej funkcjonalności. Może to również wpłynąć na ograniczenie możliwości rozwoju oferowanych przez nas produktów i usług, a także dostarczania Państwu wartościowych treści.

Jakich cookies nie używamy na tej stronie

Cookies, których używamy nie gromadzą danych umożliwiających identyfikację osoby, takich jak Państwa adres, hasło dostępowe, dane karty kredytowej etc.

Korzystanie z cookies

Proszę pamiętać o tym, że kiedy używacie Państwo naszej strony, możemy gromadzić informacje z użyciem cookies, sygnałów nawigacyjnych oraz unikalnych identyfikatorów sprzętu, aby zidentyfikować Państwa urządzenie uzyskujące dostęp do naszej strony. Używamy cookies by monitorować korzystanie oraz zwyczaje przeglądania naszej strony oraz monitorować ruch na stronie, a także usprawniać i ulepszać naszą stronę by stawała się łatwiejsza w obsłudze i bardziej przyjazna dla użytkowników. Cookies nie identyfikują Państwa osobiście oraz nie powodują uszkodzenia Państwa urządzeń. Żaden z cookies, których używamy nie gromadzi takich informacji jak Państwa nazwisko lub adres, zatem pliki cookies nie dają możliwości zidentyfikowania Państwa tożsamości.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje cookies. Mogą Państwo zmienić i dostosować do własnych preferencji ustawienia cookies w każdym momencie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej (np. ustawienia Google Chrome, Safari, Microsoft Internet Explorer, itp.) w ten sposób, aby wyłączyć cookies na Państwa urządzeniu albo usunąć historię cookies i historię przeglądania. Jednakże, jeżeli zdecydują się Państwo na wyłączenie cookies na swoim urządzeniu, niektóre cechy i funkcjonalności naszej strony mogą nie działać prawidłowo, np. przedmioty dodane do Państwa koszyka mogą zostać usunięte, gdy zamkniecie Państwo naszą stronę. Proszę wziąć pod uwagę, że co do zasady cookies nie stanowią danych osobowych. Jednak w sytuacjach, gdy istnieje możliwość, że dane osobowe mogą być zbierane przez cookies, każda taka dana osobowa będzie przetwarzana zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Gdy odwiedzacie państwo naszą stronę wykorzystujemy poniższe rodzaje cookies. Prosimy wziąć pod uwagę, że ustawienia każdej przeglądarki internetowej mogą się nieznacznie różnić, wobec tego aby skutecznie zarządzać cookies powinniście Państwo uwzględnić stosowne ustawienia wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej.

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są następujące rodzaje cookies:

 • Cookies niezbędne. Te cookies umożliwiają Państwu korzystanie z naszej strony; dzięki nim możliwe jest poruszanie się po stronie a także korzystanie z podstawowych jej funkcji. Wyłączając je możecie Państwo pozbawić się możliwości korzystania z niektórych usług, części lub funkcjonalności strony. Cookies niezbędne pozwalają również utrzymać stronę bezpieczną i odpowiednio zabezpieczoną.
 • Cookies dotyczące preferencji. Te cookies przechowują informacje takie jak dane dotyczące lokalizacji użytkownika, wybór języka strony oraz inne preferencje użytkownika strony. Bez tych cookies nasza strona nie byłaby w stanie zapamiętać Państwa wyborów co do preferencji przeglądania strony ani personalizować Państwa przeglądania strony przez dostarczenie relewantnych informacji. Te cookies mogą być również wykorzystane do zidentyfikowania Państwa urządzenia, tak abyście Państwo nie musieli podawać tych samych informacji lub dokonywać wyborów preferencji więcej niż jeden raz.
 • Cookies funkcjonalne. Te cookies gromadzą informacje o tym, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony, takie jak np. częstotliwość odwiedzania poszczególnych podstron. Cookies funkcjonalne służą również do zapewnienia funkcjonowania zaawansowanych funkcjonalności strony, takich jak śledzenie wczytywania strony, czasy reakcji witryny i wiadomości o błędach. Te cookies są również wykorzystywane do zbierania opinii o satysfakcji klientów za pośrednictwem ankiet.
 • Cookies reklamowe. Te cookies gromadzą informacje na temat sposobu korzystania przez Państwa z naszej strony, tak aby umożliwić nam ulepszenie Państwa doświadczenia związanego z korzystaniem ze strony oraz dostarczenie Państwu bardziej interesujących treści i reklam. Cookies reklamowe zapamiętują, że odwiedziliście Państwo naszą stronę i pomagają nam zrozumieć w jaki sposób z niej korzystaliście. Niektóre z tych cookies pochodzą od podmiotów trzecich, które zbierają informacje o użytkownikach naszej strony po to, aby dostarczyć reklam opartych o internetową aktywność użytkownika. Podmioty trzecie zaangażowane w tego typu działalność reklamową zbierają informacje na temat zwyczajów internetowych użytkowników (np. odwiedzone strony internetowe, pora odwiedzania poszczególnych stron) i mogą wykorzystać tego typu informacje zebrane na naszej stronie aby dostarczyć Państwu reklamy wyświetlane na stronach internetowych (pochodzące od GP Batteries lub innych firm).

Czy użycie cookies może być wyłączone?

Tak, cookies mogą być wyłączone. Jednakże, jeżeli zdecydują się Państwo na wyłączenie cookies mogą Państwo nie mieć dostępu do niektórych części lub funkcjonalności naszej strony. Może to również powodować utrudnienia w nawigowaniu stroną, a ponadto mogą Państwo nie mieć możliwości korzystania z niektórych naszych usług. Jeśli życzą sobie Państwo ograniczyć, zablokować lub usunąć cookies ze strony, mogą Państwo to zrobić przez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Mimo że konstrukcja każdej przeglądarki jest inna, konfiguracji cookies można zwykle dokonać poprzez menu Preferencje lub Narzędzia. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji cookies w Państwa przeglądarce zachęcamy do skorzystania z opcji Pomoc. Więcej informacji na temat cookies możecie uzyskać Państwo wchodząc na stronę https://ec.europa.eu/info/cookies_pl

Ostatnia aktualizacja: luty 2020 r.