GP Battery (Poland) Sp. z o.o. (zwana dalej "GP Batteries") oraz powiązane z GP Batteries podmioty są właścicielami znaków towarowych, nazw handlowych, logo, wizerunków, zdjęć produktów i zdjęć jak również ich kopii pokazanych na niniejszej stronie internetowej. Powyższe materiały nie mogą zostać użyte bez uprzedniej pisemnej zgody GP Batteries.

Wszystkie informacje oraz materiały umieszczone na niniejszej stronie internetowej są chronione prawem autorskim. Dlatego też powyższe informacje lub materiały nie mogą być modyfikowane, powielane, przechowywane, transmitowane, kopiowane, rozpowszechniane czy używane w jakikolwiek inny sposób zarówno do celów komercyjnych jak i publicznych bez uprzedniej pisemnej zgody GP Batteries.

Informacje umieszczone na niniejszej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie do celów poglądowych oraz ogólnych celów informacyjnych. Nie mają one charakteru wyczerpującego ani nie stanowią porad w zakresie  inwestycji ani innego specjalistycznego poradnictwa. GP Batteries nie gwarantuje ani nie oświadcza, że informacje te są kompletne, dokładne lub aktualne. Ponadto, nie udziela żadnych gwarancji dotyczących braku naruszeń praw osób trzecich, gwarancji bezpieczeństwa, odpowiedniego działania czy wolności od wirusów komputerowych w związku z tymi informacjami i z wszelkimi innymi stronami internetowymi, do których można uzyskać dostęp z niniejszej strony internetowej, bądź do których niniejsza strona internetowa może odsyłać. GP Batteries nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób powstałe w wyniku użycia lub  dostępu do niniejszej strony internetowej lub innych stron internetowych do których dostęp można przez nią uzyskać lub powstałe w wyniku opierania się na treści niniejszej strony internatowej lub jakichkolwiek innych stron internetowych do których dostęp można przez nią uzyskać.

Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód rzeczywistych  wyrządzonych konsumentom (a od 1 czerwca 2020 roku także osobom o których mowa w art. 385 (5) kodeksu cywilnego) z winy GP Batteries.